Privātuma politika


SIA „CNC Cosmetic Latvia” ir apņēmies aizsargāt klientu privātumu. Uzņēmuma darbība internetā notiek saskaņā ar visiem attiecīgajiem nosacījumiem un attiecīgajiem Eiropas Savienības tiesību aktiem un Igaunijas Republikas likumiem.

PERSONAS DATU APSTRĀDE

Interneta veikala Beauty Institute personas datu apstrādes atbildīgais veicējs ir SIA „CNC Cosmetic Latvia” (reģistrācijas numuru 44103128824) Juridiskā adrese: Rīga, Avotu iela 73 – 10 , tālr +371 28449062 un e-pasts ziņojumiem info@beautyinstitute.lv.

KĀDI PERSONAS DATI TIEK APSTRĀDĀTI

  • vārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese
  • preces piegādes adrese
  • bankas konta numurs
  • preču un pakalpojumu apmaksa un ar maksājumiem saistītie dati (pirkuma vēsture)
  • klientu atbalsta dati

SIA „CNC Cosmetic Latvia” vai piesaistīitie transporta pakalpojumu sniedzēji var pieprasīt klientam uzrādīt personas apliecinošu dokumentu (pase, personas identifikācijas karte, autovadītāja apliecība vai cits personu apliecinošs dokuments), lai pārbaudītu pircēja vai personas, ko viņš ir pilnvarojis saņemt preces, identitāti pirms preču izsniegšanas, lai tādā veidā nodrošinātu preces izsniegšanu pareizajai personai.

KĀDAM MĒRĶIM KLIENTU DATI TIEK APSTRĀDĀTI

SIA „CNC Cosmetic Latvia” ir personas datu atbildīgais apstrādātājs. Personas dati tiek izmantoti klientu pasūtījumu pārvaldei un preces piegādāšanai.
Pirkuma vēstures dati (pirkuma datums, prece, daudzums, klienta dati) tiek izmantoti iegādāto preču un pakalpojumu pārskata izveidošanai un klienta izvēļu analizēšanai. Bankas konta numurs tiek izmantots klienta maksājumu nodrošināšanai. Personas dati kā e-pasts, tālruņa numurs, klienta vārds, tiek apstrādāti tādēļ, lai atrisinātu ar preču un pakalpojumu iegādi saistītos jautājumus (klientu atbalsts).
Interneta veikala lietotāja IP-adrese vai citi tīkla identifikatori tiek apstrādāti interneta veikala kā informatīvās vides pakalpojuma iegādei vai interneta lietošanas statistikas izveidošanai.

TIESISKAIS PAMATS

Personas datu apstrāde notiek ar klientu noslēgtā līguma izpildes mērķim.
Personas datu apstrāde notiek juridisko pienākumu izpildei (piem., grāmatvedībai un patērētāju sūdzību risināšanai).
Pieņēmēji, kam personas dati tiek nodoti
Personas dati tiek nodoti interneta veikala klientu atbalstam lēmumu un pirkumu vēstures pārvaldei un klientu problēmu risināšanai.
Vārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese tiek nodota klienta izvēlētam transporta pakalpojuma sniedzējam. Ja runa ir par preci, ko piegādā kurjers, tad papildus kontaktdatiem tiek nodota arī klienta adrese.
Personas datus var nodot informatīvo tehnoloģiju pakalpojumu sniedzējiem, ja tas ir nepieciešams interneta veikala funkcionalitātes vai datu uzglabāšanas aizsardzībai.

DROŠĪBA UN DATU PIEEJAMĪBA

Personas dati tiek uzturēti SIA „CNC Cosmetic Latvia” serveros, kas atrodas Eiropas Savienības dalībvalstu vai Eiropas Savienības Ekonomiskās zonas valstu teritorijā. Datus var nodot valstīm, kuru datu aizsardzības līmenis ir atzīts par pietiekamu no Eiropas Komisijas puses un ASV uzņēmumiem, kas ir pievienojušies datu aizsardzības privātuma vairogam.
Piekļuve personas datiem tiek nodrošināta interneta veikala darbiniekiem, kas var ar tiem iepazīties, lai risinātu ar interneta veikala lietošanu saistītus tehniskos jautājumus un veiktu klientu apkalpošanu.
Interneta veikals īsteno atbilstošus fiziskos, organizatoriskos un IT drošības pasākumus, lai aizsargātu personisko informāciju no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, pazaudēšanas, mainīšanas vai neatļautas piekļuves un izpaušanas.
Personas datu pārsūtīšana pilnvarotiem interneta veikala apstrādātājiem (piemēram, transporta pakalpojumu sniedzējam un datu izvietotājam) notiek saskaņā ar līgumiem ar interneta veikalu un pilnvarotajiem apstrādātājiem. Pārziņiem tiek prasīts nodrošināt atbilstošus drošības pasākumus personas datu apstrādei.

IEPAZĪŠANĀS AR PERSONAS DATIEM UN TO LABOŠANA

Personas datiem var piekļūt un labojumus var veikt interneta veikala lietotāja profilā. Ja pirkums tiek veikts bez lietotāja konta, ar personas datiem var iepazīties, izmantojot klientu atbalsta dienestu.

PIEKRIŠANAS ATSAUKŠANA

Ja personas dati tiek apstrādāti ar klienta piekrišanu, klientam ir tiesības atsaukt savu piekrišanu, paziņojot klientu atbalsta dienestam pa e-pastu.

UZGLABĀŠANA

Slēdzot interneta veikala klienta kontu, personas dati tiks izdzēsti, ja vien šādus datus nav nepieciešams uzturēt grāmatvedības vai patērētāju strīdu izšķiršanas nolūkos.
Ja interneta veikals ir veicis pirkumu bez klienta konta, pirkumu vēsture tiek saglabāta trīs gadus.
Ar strīdiem, kas saistīti ar maksājumiem un patērētāju strīdiem, personas datus glabā līdz prasības izpildei vai līdz noilguma termiņa beigām.
Personas datus, kas nepieciešami grāmatvedības vajadzībām, glabā septiņus gadus.

DZĒŠANA

Lai dzēstu personas datus, klientam ir jāsazinās ar klientu atbalsta dienestu pa e-pastu. Uz pieprasījumu par dzēšanu atbilde tiek sniegta ne vēlāk kā viena mēneša laikā un tiek precizēts datu dzēšanas periods.

INFORMĀCIJAS NODOŠANA TREŠAJĀM PERSONĀM

SIA „CNC Cosmetic Latvia” var atklāt informāciju par klientu jebkuram savam darbiniekam tikai tik lielā mērā, cik tas atrunāts šajā privātuma politikā.
Informāciju par klientu var nodot trešajām personām:

  • Tik lielā mērā, cik tas atbilst normatīvajiem aktiem;
  • Saistībā ar jebkuru tiesvedības procesu;
  • Lai aizstāvētu savas likumiskās tiesības (ieskaitot informācijas nodošanu citiem, lai nepieļautu krāpnieciskas darbības).

PĀRNEŠANA

Uz lūgumiem pārsūtīt personas datus pa e-pastu atbilde tiek sniegta ne vēlāk kā viena mēneša laikā. Klientu atbalsta dienests jūs identificē un informē par personas datiem, kas ir jāpārsūta.

STRĪDU RISINĀŠANA

Ar personas datu apstrādi saistītos strīdus atrisinās, izmantojot klientu atbalstu un e-pastu info@beautyinstitute.lv. Uzraudzības iestāde ir Latvijas Datu aizsardzības inspekcija.

Privacy Policy